REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „DOBRO CZYNNE 24”

z dnia 5 grudnia 2014 r., zmieniony w dniu 1 lipca 2017 r.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Dobro Czynne 24” oraz zasady uczestnictwa w nim.

 

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

    a    „Organizator” – Fundacja Dobra Fabryka z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519542, o nadanym NIP: 9522131059 REGON: 147361669, adres do korespondencji: Limanowskiego 11/32, 02-943 Warszawa; adres poczty elektronicznej: kontakt@dobrafabryka.pl

    b    „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część;

    c    „Cele Statutowe” – cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na Stronie internetowej Organizatora;

    d    „Strona internetowa Organizatora” – strona internetowa, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące Programu, pod adresem: www.dobroczynne24.pl

    e    „PayPal” lub „PayU” – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet;

    f    „Dobro Czynne 24” – Program non-profit, organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej Programem, mający na celu umożliwienie Uczestnikom Programu udzielenia wsparcia pacjentom Szpitala i Ośrodkowa Leczenia Choroby Głodowej w Ntamugendze, Hospicjum w Kabudze oraz podopiecznych Organizatora w Togo, Burkina Faso i Senegalu, co stanowi jeden z Celów Statutowych Organizatora;

    g    „Zrób Coś Dobrego” – dział Programu, w którym Uczestnicy Programu mogą bezpośrednio Nabywać Dobra;

    h    „Sprezentuj Komuś Coś Oryginalnego” - dział Programu, w którym Uczestnicy Programu nabywają Karty Upominkowe na rzecz osób trzecich, które następnie są realizowane w dziale Zrób Coś Dobrego poprzez Nabycie Dobra. W momencie Nabycia Dobra osoby trzecie stają się Uczestnikami Programu;

    i    „Uczestnicy Programu”- osoby pełnoletnie, które wezmą udział w Programie oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także upoważnieni pracownicy osób prawnych/jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wezmą udział w Programie oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie;

    j    „Dobro” – niematerialna wartość, którą Nabywa Uczestnik Programu, umożliwiająca udzielenie wsparcia pacjentom Szpitala i Ośrodkowa Leczenia Choroby Głodowej w Ntamugendze, Hospicjum w Kabudze oraz podopiecznym Organizatora w Togo, Burkina Faso i Senegalu poprzez pokrycie kosztów w szczególności następujących wartości: wizyty u lekarza/pielęgniarki; leczenia malarii u jednego pacjenta – ambulatoryjnie; leczenia malarii u jednego pacjenta - z hospitalizacją; worka krwi do transfuzji; porodu naturalnego; porodu przez cesarskie cięcie; instalacji elektrycznej na bloku operacyjnym; jednego dnia pobytu chorego w hospicjum; Nutridrink - specjalnego środka dietetycznego w płynie; pieluchomajtek dla dorosłych; pieluch dla dzieci, posiłku terapeutycznego, pomocy szkolnych, narzędzi do pracy w ogrodzie, cegiełki na funkcjonowanie ogrodu, budowy studni, cegiełki na stypendium edukacyjne, leczenie etc.  

    k    „Kategorie Dóbr” – wszystkie oferowane w Programie Dobra dzielą się na następujące Kategorie: Leki; Sprzęt Medyczny, Procedury Medyczne; Środki pielęgnacyjne; Żywność; Infrastruktura; Przyjemności; Edukacja.

    l    „Nabycie Dobra” – darowizna dokonana przez Uczestnika Programu na rzecz Organizatora Programu, przekazana na cele określone w Regulaminie Programu. Nabycie Dobra nie stanowi transakcji kupna-sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za Nabyte Dobro;

    m    „Karta Upominkowa” - elektroniczny odpowiednik bonu towarowego z jednorazowym kodem, uprawniający Użytkownika Programu do Nabywania Dóbr w dziale Programu Zrób Coś Dobrego, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego;

    n    „Podział Kart Upominkowych” - wszystkie oferowane Karty Upominkowe dzielą się na następujące Kategorie: Karta Upominkowa w kwocie 50,00 zł; Karta Upominkowa w kwocie 100,00 zł; Karta Upominkowa w kwocie 150,00 zł;

    o    „Raport” – dokument z trzymiesięcznym zestawieniem Nabytych przez Uczestników Programu Dóbr i ich Kategorii, umieszczany przez Organizatora  na Stronie internetowej Organizatora;

    p    „Potwierdzenie” – elektroniczne potwierdzenie Nabycia Dobra, które zostanie wysłane przez Organizatora Programu na wniosek Uczestnika Programu na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail po akceptacji Regulaminu oraz dokonaniu płatności, a także w przypadku Kart Upominkowych po  jej nabyciu przecz Uczestnika Programu na rzecz osoby trzeciej; Potwierdzenie będzie zawierało następujący zapis „Niniejsze potwierdzenie stanowi dowód wpłaty darowizny na rzecz Fundacji Dobra Fabryka z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa. Osoby fizyczne wspierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.  Osoby prawne wspierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu. Jeżeli Uczestnik Programu zechce skorzystać z w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu. ”;

    q    „Potwierdzenie nabycia Karty Upominkowej” - elektroniczne potwierdzenie, które wraz z Kartą Upominkową zostanie automatycznie wysłane przez Organizatora Programu na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail Uczestnika Programu po akceptacji Regulaminu oraz dokonaniu płatności za wybraną Kartę Upominkową;

    r    „Szpital i Ośrodek Leczenia Choroby Głodowej w Ntamugendze” – szpital oraz działający przy nim ośrodek prowadzone przez polskie Siostry od aniołów w wiosce Ntamugenga w prowincji Północne Kivu w Demokratycznej Republice Konga;

    s    „Hospicjum w Kabudze” - hospicjum prowadzone przez Polskie zgromadzenie Sióstr od Aniołów w Rwandzie;

    t    „podopieczni w Togo” - osoby korzystające z pomocy apteki w Soude; mieszkańcy wioski trędowatych w Akata Dzokpe; uczestnicy projektu dla rodzin

   u    „podopieczni w Burkina Faso” - mieszkańcy wioski Gourcy

   w    „podopieczni w Senegalu” - podopieczni szkoły zawodowej dla dziewcząt Foyer s. Marii Goretti oraz żłobka w Dakarze prowadzonych przez Siostry Franciszkanki

   u   „Afrykański Targ” – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem www.afrykanskitarg.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest nabycie rzeczy ruchomej na odległość. 

 

§ 2. INFORMACJE O PROGRAMIE

 

    1    Program ma na celu udzielenie wsparcia pacjentom Szpitala i Ośrodkowa Leczenia Choroby Głodowej w Ntamugendze, Hospicjum w Kabudze oraz podopiecznym Organizatora w Togo, Burkina Faso i Senegalu poprzez Nabycie konkretnego Dobra, a tym samym pokrycie kosztów świadczeń udzielanych ww. pacjentom, co stanowi realizację Celów Statutowych Organizatora Programu.

    2    Program skierowany jest do osób, które chcą wesprzeć finansowo Fundację i w tym celu Nabędą Dobro i/lub Kartę Upominkową za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU w sposób określony na Stronie internetowej Organizatora.

    3    Uczestnikami Programu mogą być:

    a    osoby pełnoletnie, które Nabędą Dobro, wpłacając środki pieniężne celem udzielenia wsparcia finansowego Programu za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU dostępnych na Stronie internetowej Organizatora;

    b    upoważnieni pracownicy osób prawnych/jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, które Nabędą Dobro, wpłacając środki pieniężne celem udzielenia wsparcia finansowego Programu za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU dostępnych na Stronie internetowej Organizatora.

       4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników  bądź systemów PayPal lub PayU, jeżeli z powodu takich przerw bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew środków  pieniężnych.

       5. Nabycie Dobra, a także nabycie Karty Upominkowej przez Uczestnika Programu nie stanowi transakcji kupna-sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Wpłata środków pieniężnych za pośrednictwem systemów PayPal lub PayU stanowi darowiznę na rzecz Organizatora, która zostanie przekazana na cele określone w niniejszym Regulaminie.

 

            § 3. ZASADY PROGRAMU

 

    1.    Nabycie Dobra, a także nabycie Karty Upominkowej celem udzielenia wsparcia finansowego Programu za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU rozumiane jest jako wzięciu udziału w Programie.

    2.    Organizator Programu po upływie trzech miesięcy od startu Programu umieści na Stronie internetowej Organizatora Raport z trzymiesięcznym zestawieniem Nabytych przez Uczestników Programu Dóbr i ich Kategorii.

    3.    Środki pieniężne uzyskane z Nabytych przez Uczestników Programu Dóbr zostaną przekazane na:

  1. 92% wszelkich zebranych środków pieniężnych Organizator zobowiązuje się przekazać na pokrycie kosztów leczenia, zakup środków pielęgnacyjnych, zakup sprzętu medycznego, opłacenie procedur medycznych, zakup żywności, sfinansowanie infrastruktury oraz edukacji, a także sfinansowanie drobnych przyjemności pacjentom Szpitala i Ośrodkowa Leczenia Choroby Głodowej w Ntamugendze, Hospicjum w Kabudze oraz podopiecznym Organizatora w Togo, Burkina Faso i Senegalu 
  2. 8% wszelkich zebranych środków pieniężnych Organizator zobowiązuje się przekazać na realizację innych Celów Statutowych Organizatora.

        4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo, w razie zaistnienia takiej potrzeby, do przesunięcia środków finansowych uzyskanych z Nabytych przez Uczestników Programu Dóbr na zakup innych Dóbr, lub też zakup Dóbr z pozostałych Kategorii, ewentualnie przesunięcie pomocy finansowej z jednej placówki na pomoc innej/innym podopiecznym, zgodnie z Celami Statutowymi Organizatora, zamieszczonymi na Stronie internetowej Organizatora.

        5. W razie nabycia Karty Upominkowej na rzecz osoby trzeciej, a następnie jej niezrealizowania w terminie trzech miesięcy od dnia zakupu, Organizator Programu zastrzega sobie prawo do Nabycia wybranego przez siebie Dobra, w zakresie każdorazowego limitu kwotowego Karty Upominkowej, zgodnie z Celami Statutowymi Organizatora, zamieszczonymi na Stronie internetowej Organizatora.

        6. W sytuacji gdy Uczestnik Programu, posiadający Kartę Upominkową, Nabywa Dobro lub Dobra w wysokości przekraczającej limit kwotowy Karty Upominkowej, wskazaną różnicę należy uiścić za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU.

 

§ 4. AKCEPTACJA REGULAMINU

 

            Wzięcie udziału w Programie (Nabycie Dobra, nabycie Karty Upominkowej) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

             § 5. DOBRA

 

    1    Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zamieszczania nowych Dóbr, a także zmiany lub usunięcia Dóbr już istniejących. Każdorazowy wykaz Dóbr będzie umieszczony na Stronie internetowej Organizatora. Uczestnik Programu zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z wykazem Dóbr na Stronie internetowej Organizatora.

    2    Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany, a także dodania nowych placówek, dla których podopiecznych zostanie udzielone wsparcie finansowe. Uczestnik Programu zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się na Stronie internetowej Organizatora z wykazem placówek, na rzecz podopiecznych których świadczona będzie pomoc.

 

§ 6. RABATY 

    1    Uczestnik Programu, który nabędzie Dobro w Dziale Zrób Coś Dobrego lub nabędzie Karty Upominkowe w Dziale Sprezentuj Komuś Coś Oryginalnego, za każde wydane 500,00 zł otrzyma kod uprawniający do jednorazowego rabatu w wysokości 30%, który będzie mógł zrealizować na cały asortyment w Afrykańskim Targu.

    2    Kod rabatowy, o którym mowa w pkt 1, zostanie przesłany na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas składania zamówienia (Nabywania Dobra i/lub Nabywania Kart Upominkowych) w Dobro Czynne 24.

    3    Uczestnik Programu, który zrealizuje Kartę Upominkową poprzez nabycie Dobra w Dziale Zrób Coś Dobrego otrzyma kod uprawniający do jednorazowego rabatu w wysokości 10%, który będzie mógł zrealizować na asortyment w sekcji „Szymon Hołownia Poleca” w Afrykańskim Targu.

    4    Kod rabatowy, o którym mowa w pkt 3, zostanie przesłany na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas składania zamówienia (Nabywania Dobra) w Dobro Czynne 24.

 

               § 7. WARUNKI TECHNICZNE

 

    1    Korzystanie ze Strony internetowej Organizatora wymaga:

a) przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,

b) posiadania adresu e-mail w przypadku chęci wzięcia udziału w Programie przez Uczestnika,

c) rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,

d) włączonej obsługi „cookies”.

 

 

              § 8. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 

    1    Wzięcie udziału w Programie wymaga podania przez Uczestników Programu danych osobowych określonych przez Organizatora w odpowiednich formularzach zgłoszeniowych.

    2    Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z jego udziałem w Programie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Organizatora.

    3    Podając dane, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Organizatora. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu.

    4    Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska zwycięskiego Uczestnika na Stronie internetowej Organizatora a także na  portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.

    5    Dane osobowe Uczestnika Programu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Programu.

    6    Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja Dobra Fabryka z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000519542, o nadanym NIP: 9522131059 REGON: 147361669 adres do korespondencji: Limanowskiego 11/32, 02-943 Warszawa; adres poczty elektronicznej: kontakt@dobrafabryka.pl

    7    Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.

    8    Organizator nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez Uczestników osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.

 

               § 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    1    Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie internetowej Organizatora.

    2    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).