„Dobro Czynne 24” to projekt Fundacji Dobra Fabryka, który ma na celu udzielenie wsparcia pacjentom Szpitala w Ntamugendze i Hospicjum w Kabudze poprzez nabycie konkretnego dobra, a tym samym pokrycie kosztów świadczeń udzielanych ww. pacjentom, co stanowi realizację Celów Statutowych Organizatora Programu.

Program skierowany jest do osób, które chcą wesprzeć finansowo Fundację i w tym celu nabędą dobro w dziale „ZRÓB COŚ DOBREGO” lub zakupią Kartę Upominkową w dziale „SPREZENTUJ KOMUŚ COŚ ORYGINALNEGO”, za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU w sposób określony na stronie internetowej sklepu z dobrem „DOBRO CZYNNE 24”.

Nabycie dobra nie stanowi transakcji kupna-sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za nabyte dobro. Zapewniona jednak w ten sposób pomoc jest realna, ponieważ zgromadzone w ten sposób środki finansowe wysyłamy do miejsc, którymi się opiekujemy. 

Dla osób, które nabędą dobro w dziele „ZRÓB COŚ DOBREGO” lub zrealizują Kartę Upominkową, zakupioną dla nich w dziale „SPREZENTUJ KOMUŚ COŚ ORYGINALNEGO”, przygotowane zostały nagrody, które zostaną wśród nich rozlosowane, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie i informacjami zamieszczonymi na stronie sklepu. W ramach Programu zostaną przeprowadzone niezależne losowania: w dziale Zrób Coś Dobrego i w dziale Sprezentuj Komuś Coś Oryginalnego.

 

Cele Statutowe Fundacji DOBRA FABRYKA

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej dla ludności z biedniejszych regionów świata.

2. Udzielanie pomocy społecznej, umożliwiającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb osobom i rodzinom pochodzącym z biedniejszych regionów świata.

3. Podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin potrzebujących pochodzących z biedniejszych regionów świata oraz ich integracji ze środowiskiem i zapewniających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

4. Organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród osób z biedniejszych regionów świata, ze szczególnym uwzględnieniem placówek prowadzonych przez polskich misjonarzy.

5. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji, w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane: organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy humanitarnej – bytowej, edukacyjnej i medycznej wśród ludności z biedniejszych regionów świata.

6. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób z biedniejszych regionów świata.

7. Edukacja, oświata i wychowanie osób z biedniejszych regionów świata.

8. Promocja i organizacja wolontariatu.

9. Krzewienie wiedzy o historii, kulturze i walorach miejsc, do których dostarczana jest pomoc.